NOVA Studios holder til på NOVA Spektrum og vi har sluttet seg til FNs bærekraftmål og gjort arbeidet med bærekraft til en viktig del av virksomhetsstrategien. Våre møteplasser skal generere positive ringvirkninger for nærings,- kultur og organisasjonsliv, samtidig som vi jobber for å nå bærekraftmålene vi har satt oss.

Vårt arbeid på området for bærekraft er basert på utvikling og gjennomføring av konkrete aktiviteter og tiltak der vi i størst grad kan bidra til positiv utvikling basert på vår virksomhet. Vi har identifisert fem bærekraftmål som våre viktigste basert på vår ambisjon om å lede an i arbeidet med å skape flere møteplasser med enda større positive ringvirkninger i årene som kommer.

Hva bærekraftmålene betyr for oss:

FN-Bærekraftsmål-8

For NOVA Studios og NOVA Spektrum

FNs bærekraftmål nummer 8 betyr at vi: 

Skal bidra til å skape enda større samfunnsmessige ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom vår aktivitet i årene som kommer. Samtidig skal vi drive på en ansvarlig måte og ta hensyn til miljø og sosialt samfunnsansvar i våre leverandør- og anskaffelsesprosesser.

FN-Bærekraftsmålplakat nr 9

For NOVA Studios og NOVA Spektrum

FNs bærekraftmål nummer 9 betyr at vi: 

Skal sørge for å drifte, forvalte og utvikle våre eiendommer og bygg med mål om å redusere den samlede ressursbruken. Dette innebærer blant annet at vi skal drive et kontinuerlig forbedringsarbeid på områdene for energi, avfall og vann. Gjennom planleggingsfasen av Lillestrøm NXT og Spektrumkvarteret skal vi identifisere og velge gode løsninger som reduserer klima- og miljøbelastningen i størst mulig grad.

FN-Bærekraftsmål plakat nr 11

For NOVA Studios og NOVA Spektrum

FNs bærekraftmål nummer 11 betyr at vi: 

Skal være en aktiv og engasjert medspiller for utviklingen av Lillestrøm som destinasjon og bosted sammen med kommunen, næringslivet, kultursektoren og andre som er opptatt av å være en drivkraft for positiv nærings- og samfunnsutvikling lokalt.

FNs plakat ansvarlig forbruk og produksjon

For NOVA Studios og NOVA Spektrum betyr

FNs bærekraftmål nummer 12 betyr at vi: 

Skal bidra til å redusere unødvendig forbruk både i vår virksomhet, og blant våre arrangører, utstillere, besøkende og gjester når de er på vår arena. Dette gjør vi gjennom å måle, analysere og iverksette tiltak som kan bidra til en nedgang i vår samlede ressursbruk – og sørge for økt gjenbruk – på relevante områder.

FNs-Samarbeid for å nå målene plakat

For NOVA Studios og NOVA Spektrum betyr

FNs bærekraftmål nummer 17 betyr at vi: 

Skal ta initiativ til, og legge til rette for, samarbeid med andre for å nå bærekraftmålene vi har satt oss. For NOVA Spektrum er leverandører, kunder og forretningsforbindelser med tillegg av kommunen, næringsorganisasjonene og ulike aktører i lokalsamfunnet viktige samarbeidspartnere.

Våre konkrete bærekraftmål

I tillegg til de overordnede bærekraftmålene, har NOVA Spektrum i egen virksomhetsstrategi for inneværende periode også definert flere konkrete bærekraftmålsettinger. Disse er:

NOVA Studios skal:

  • Redusere CO2-avtrykket med minst 20 prosent per besøkende
  • Fordoble antall arbeidsplasser skapt som følge av vår virksomhet
  • Fordoble den økonomiske verdiskapingen gjennom egen aktivitet og de positive ringvirkninger dette skaper i omgivelsene.

Vår tilnærming til arbeidet med bærekraft

Vi jobber med å oppfylle våre målsettinger på områdene for bærekraft og samfunnsansvar langs tre dimensjoner:

Tre-fra-NOVA-Spektrum-med-fyrtårnplakat

 

Bilde: ansatte på NOVA Spektrum som holder Miljøfyrtårnplakat.

1. Vi sørger for kontinuerlig forbedring av egen virksomhet med utgangspunkt i våre bærekraftmål.

På-gård-og-ser-på-lokalmat

 

Bilde fra lokal gård hvor vi henter mat til konferanser og seminarer.

2. Vi hjelper våre arrangører, utstillere og besøkende med å ta bærekraftige valg.

3. Vi samarbeider med andre for å oppnå fremgang på området for bærekraft.

Klima- og miljørapport for NOVA Spektrum

Vi har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2012.

Du finner vår sist oppdaterte klima- og miljørapport lett tilgjengelig her.